Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decampment /di'kæmpmənt/  

  • Danh từ
    sự nhổ trại, sự rút trại
    sự bỏ trốn, sự tẩu thoát, sự chuồn