Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bóc trần, vạch trần
    vạch trần những ý tưởng thời thượng

    * Các từ tương tự:
    debunker