Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)(khẩu ngữ)
  tìm sai, gỡ rối (chương trình máy điện toán…)
  tìm dỡ các máy nghe trộm (ở một tòa nhà…)
  vị trí đã dỡ hết các máy nghe trộn

  * Các từ tương tự:
  debugger, debugging