Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người mắc nợ, con nợ

    * Các từ tương tự:
    Debtor nation