Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

death warrant /'deθ,wɒrənt/  

 • Danh từ
  (nghĩa đen, nghĩ bóng)
  lệnh tử hình
  (nghĩa bóng)thuế đó là một lệnh tử hình đối với các doanh nghiệp nhỏ
  sign somebody's (one's) death warrant
  xem sign