Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh sách người chết (trong một trận động đất, trong cuộc chiến…)