Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (như death house)
    dãy xà lim tử hình