Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tỷ lệ tử vong