Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

death penalty /'deθ,penlti/  

  • án tử hình