Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Anh, thời trước)
    thuế thừa kế (nay là capital transfer tax)