Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  rất
  he loves his mother dearly
  nó rất yêu mẹ nó
  [với giá] đắt
  she paid dearly for her mistake
  cô ta đã trả giá đắt cho sai lầm của mình
  victory was dearly bought
  chiến thắng đã phải trả giá đắt
  sell one's life dearly
  xem sell