Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)(cách viết khác deary)
    (dùng để gọi mọi người ít tuổi hơn mình) em yêu, cháu yêu