Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chia bài
    người buôn bán
    a used-car dealer
    người buôn bán xe hơi cũ