Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deaf-mutism /'def'mju:tizm/  

  • Danh từ
    tật vừa câm vừa điếc