Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deaf-and-dumb /defən'dʌm/  

  • Tính từ
    câm và điếc