Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy nghe (cho mọi người điếc)