Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deaf mute /,def'mju:t/  

  • người câm điếc