Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    dừng hoàn toàn, dừng chết [máy]