Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dead ground /'ded'graund/  

  • Danh từ
    (quân sự) khu vực ngoài tầm bắn của pháo