Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dead fence /'dedfens/  

  • Danh từ
    hàng rào gỗ, hàng rào cây khô (đối lại với hàng rào cây xanh)