Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (nghĩa đen, nghĩa bóng)
    đường cùng, ngõ cụt