Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ)
    kế hoạch bị loại bỏ; kế hoạch bị thất bại
    kế hoạch đã bị lọai bỏ, không có tiền