Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dead colour /'ded kʌlə/  

  • Danh từ
    lớp màu lót (bức hoạ)