Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daydreamlike /'deidri:mlaik/  

  • Tính từ
    có vẻ hão huyền