Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daydreamer /'dei,dri:mə/  

  • Danh từ
    người mơ mộng; người mộng tưởng hão huyền