Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day release /deiri'li:s/  

  • chế độ cho nhân viên nghỉ một số ngày [để] đi học