Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day nursery /'deinɜ:səri/  

  • nhà trẻ, vườn trẻ