Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể xác định ngày tháng
    xem date