Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

date-stamp /'deitstæmp/  

  • Danh từ
    con dấu đóng ngày tháng