Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

date-palm /'deitpɑ:m/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây chà là