Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

date-cancel /'deitkænsəl/  

  • Ngoại động từ
    gạt bỏ