Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

database environment   

  • (kỹ thuật)
    môi trường kho dữ liệu