Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

database administrator   

  • (kỹ thuật)
    quản trị viên kho dữ liệu