Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác darky)
    nguời da đen
    người da màu
    xem darky