Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sự) táo bạo; cả gan
    xem daring