Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daringly /'deəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] táo bạo;[một cách] cả gan