Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daresay /'deɜ'sei/  

  • Động từ
    (cách viết khác dare say)
    dám nói