Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

danger-money /'deindʒəmʌni/  

  • Danh từ
    tiền phụ cấp nguy hiểm