Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ)
    cô gái, tiểu thư
    a damsel in distress
    người phụ nữ đang cần được giúp đỡ