Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tổn hại; có hại

    * Các từ tương tự:
    damnification