Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damnably /'dæmnəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng nguyền rủa
    cực kỳ, kinh khủng