Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damn all /'dæmnɔ:l/  

  • Danh từ
    chẳng mảy may
    nó chẳng mảy may nói gì về kế họach mới cả