Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

damageable /'dæmidʤəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị hư hại, có thể bị hư hỏng