Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thạo, người sành sỏi
    (thông tục) (như) dauber