Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dabchick /'dæbt∫ik/  

  • Danh từ
    (động vật)
    chim lặn