Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dabbler /'dæblə[r]/  

  • Danh từ
    người làm chơi bời, người học đòi
    a dabbler in poetry
    người học đòi làm thơ.