Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh nhẹ, người vỗ nhẹ, người xoa nhẹ
    người chấm nhẹ, người thấm nhẹ
    nùi vải, nùi bông, miếng bọt biển (để chấm, thấm...)
    (ngành in) trục lăn mực (lên bản in)