Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) cyclist
    (Kỹ thuật) bộ điều khiển chu trình
    thiết bị điều khiển chu trình