Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cycle-car /'saiklkɑ:/  

  • Danh từ
    xe ô tô nhỏ ba bánh (chạy xích)