Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thời gian chu kỳ

    * Các từ tương tự:
    cycle timer